Algemene gebruiksvoorwaarden van Meetic.be

(Gebruiksvoorwaarden bijgewerkt op 16/03/2016)

De onderneming Meetic SAS (hierna "Meetic") biedt op elektronische communicatienetwerken een virtuele datingservice tussen personen aan (hierna de "Dienst(en)"):

Wij verzoeken je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je bij Meetic als member registreert, om zo samen met Meetic de ontwikkeling van een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande site te waarborgen. Door Member te worden, verklaar je dat je akkoord gaat met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, kun je je niet inschrijven voor of gebruikmaken van de Diensten. Inschrijving bij een of meer Diensten, alsmede het gebruik van de Diensten, impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden door de Member. Onder aan de registratiepagina bevindt zich een selectievakje met de tekst "Ik verklaar dat ik minimaal 18 jaar oud ben en dat ik de Gebruiksvoorwaarden van [naam van de dienst] heb gelezen". Door op dit selectievakje te klikken, erkent de Member dat hij/zij volledig geïnformeerd is en dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Elke bijzondere bepaling die betrekking heeft op een aanbieding zal aan de Member ter goedkeuring worden voorgelegd op het moment van inschrijving.

De Gebruiksvoorwaarden zijn eigendom van Meetic. Derhalve is, zonder dat deze opsomming limitatief is, voor de gehele of gedeeltelijke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie of gebruik, via welk medium dan ook, van deze Gebruiksvoorwaarden voor andere doeleinden dan strikt persoonlijke en niet-professionele, voorafgaande toestemming van Meetic vereist. Het niet verkrijgen van toestemming leidt ertoe dat de overtredende partij strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd kan worden.

Artikel 1. Definities

In de Gebruiksvoorwaarden hebben onderstaande woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

"Meetic" verwijst naar het geheel van Diensten dat erop is gericht om persoonlijke, recreatieve en niet-commerciële virtuele ontmoetingen tussen personen te faciliteren. Meetic is op verschillende manieren toegankelijk (internet, sms, mms, mobiele applicatie, enz.), zowel gratis als tegen betaling, afhankelijk van de aanbieding waarvan de Member gebruikmaakt.

"Meetic Affinity" verwijst naar het geheel van Diensten dat erop gericht is persoonlijke, recreatieve en niet-commerciële virtuele ontmoetingen tussen personen te faciliteren, dankzij het gebruik van psychologische matching en door het afleggen van een exclusieve test, de Meetic Affinity-persoonlijkheidstest, die toegankelijk is voor de Members van Meetic Affinity. .

"De Meetic Affinity-test" verwijst naar een psychologische test die de Members van Meetic Affinity verplicht moeten afleggen om van de Diensten gebruik te kunnen maken. De Meetic Affinity-test vormt de basis van de psychologische matching.
"De Resultaten van de Meetic Affinity-test" verwijst naar de resultaten die zijn gegenereerd na het afleggen van de Meetic Affinity-test en die aan de Members van Meetic Affinity ter beschikking zijn gesteld in de vorm van een persoonlijk rapport.

"Dienst(en)" verwijst naar het geheel van diensten, zowel gratis als betalend, dat toegankelijk is voor de Members van Meetic en Meetic Affinity en voor bezoekers.

"Meetic-dienst(en)" verwijst naar het geheel van diensten, zowel gratis als betalend, dat toegankelijk is voor de Members van Meetic.

"Meetic Affinity-dienst(en)" verwijst naar het geheel van diensten, zowel gratis als betalend, dat toegankelijk is voor de Members van Meetic Affinity.

"Member(s)" verwijst naar (het geheel van) de geldig geregistreerde gebruiker(s) van een abonnement op een of meerdere Diensten van Meetic of Meetic Affinity of die toegang hebben tot een van de Diensten.

"Abonnement" verwijst naar een betaalbaar bedrag dat toegang geeft tot de betalende Diensten van Meetic en/of Meetic Affinity voor een beperkte periode die in het abonnement nader wordt bepaald. Het Abonnement kan een abonnement op Meetic of op Meetic Affinity zijn afhankelijk van de Diensten waarop de Member zich heeft ingeschreven of waarvan hij/zij gebruikmaakt.

"Betalende Dienst(en)" verwijst naar het geheel van de betalende Diensten die toegankelijk zijn voor de Members die een geldig Abonnement hebben of voor de bezoekers die toegang tot een van de Diensten hebben.

"Sites" verwijst naar, in zijn geheel, de website van Meetic die toegankelijk is via het adres "www.Meetic.nl" en de website Meetic Affinity die toegankelijk is via het adres www.meeticaffinity.nl, evenals de mobiele applicaties die door Meetic zijn uitgegeven voor een van de Diensten.

"Upgrade" verwijst naar de betalende aanvulling, op het verzoek van een Member, voor aanvullende Diensten op diens Abonnement.

"Gebruiksvoorwaarden" verwijst naar deze overeenkomst.

Artikel 2. Toegang en registratie voor de Diensten

2.1. Procedure en voorwaarden voor toegang en registratie voor de Diensten, aanvang van het contract

2.1.1 Algemene voorwaarden voor toegang

Member is verantwoordelijk voor de middelen (computer, software, telecommunicatiesystemen, enz.) waarmee toegang tot de Diensten wordt verkregen. Dat geldt ook voor de kosten van telecommunicatie die het gebruik van de Diensten tot gevolg heeft.

2.1.2 Voorwaarden voor toegang en gratis registratie

De inschrijving is gratis.
Om zich in te schrijven, dient een ieder die interesse heeft in de Diensten minimaal 18 jaar oud te zijn, deze Gebruiksvoorwaarden, het Cookiebeleid en het Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard, en alle verplichte velden op het inschrijfformulier te hebben ingevuld, dat wil zeggen de velden met de volgende persoonlijke gegevens:

De Member kan vervolgens zijn/haar profiel aanvullen met informatie over zijn/haar uiterlijk, hobby's, beroep en andere persoonlijke informatie die de Member openbaar wenst te maken bij de andere Members, met uitzondering van de persoonlijke gegevens (mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.) waarvan de verspreiding uitdrukkelijk door Meetic wordt verboden. De Member kan deze informatie op elk moment wijzigen in de rubriek "Mijn Account en Abonnement".
De Member garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. De Member zal Meetic onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gegevens die bij de registratie zijn verstrekt of zal deze gegevens zo nodig zelf aanpassen op zijn/haar persoonlijke pagina van de Sites. Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt iedere Member over een inlognaam (naam opgegeven door de Member) en een wachtwoord. Deze inlognaam en dit wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of met derden worden gedeeld.

Behalve in geval van eigen schuld van Meetic of technische mankementen van de Dienst(en), is de Member als enige aansprakelijk voor het gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van de Member worden gedaan, ongeacht of deze al dan niet frauduleus zijn. De Member vrijwaart Meetic tegen elke vordering van deze aard. Meetic is overigens niet verplicht tot en beschikt evenmin over de technische middelen waarmee de identiteit van de personen die zich op de Diensten inschrijven, kan worden gecontroleerd. Als de Member redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar inloggegevens of account door iemand anders wordt gebruikt, dient hij/zij Meetic hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Wanneer een Member een vriend(in) wil introduceren en de contactgegevens van deze persoon naar Meetic stuurt, dient de Member eerst toestemming van de vriend(in) te hebben verkregen om zijn/haar gegevens door Meetic te laten verwerken. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om deze vriend(in), uit naam van en in opdracht van de Member die deze gegevens aan Meetic heeft geleverd, via een elektronisch bericht op de hoogte te brengen van de diensten van Meetic. Op die wijze verstrekt de Member deze informatie openlijk en vrijwillig en op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

2.1.3 Voorwaarden voor toegang en betalende registratie

De Member kan een betalend abonnement nemen en zo profiteren van extra functies, zoals het versturen en ontvangen van e-mails van en naar alle members, de gratis members inbegrepen. Om te profiteren van een betalend abonnement en van alle functionaliteiten van de Site, moet de Member zich vooraf identificeren met zijn/haar mailadres en wachtwoord,
Na het invoeren van zijn/haar persoonsgegevens en na het abonnement en de betaalwijze te hebben gekozen, moet de Member de betaling bevestigen, waarbij met deze laatste fase het contract met Meetic wordt geformaliseerd overeenkomstig artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Verkeerd ingevoerde gegevens kunnen op elk moment worden gecorrigeerd alvorens het contract voor te leggen en op de button "Betaling bevestigen" te klikken. Door op de button "Betaling bevestigen" te klikken, tijdens het aankoopproces, na de inhoud van de aankoop te hebben gecontroleerd, en indien van toepassing, deze te hebben gewijzigd, verklaart de Member deze Algemene Gebruiksvoorwaarden integraal en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Als de betaling is bevestigd, wordt een overzicht van de betalingsopdracht, inbegrepen de aankoopreferentie, de duur van het gekozen abonnement, het gefactureerde bedrag en de factuurdatum weergegeven. Meetic zal na de validatie van de aankoop tevens de ontvangst van de aankoop per e-mail bevestigen. In de e-mail staan onder andere de belangrijkste kenmerken van de dienst waarop een abonnement is genomen, te weten de abonnementsduur, de facturatiecyclus, het gefactureerde bedrag, evenals deze Algemene Voorwaarden met de contactgegevens van Meetic.
Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de Dienst, zal Meetic de accounts opheffen van Members die de diensten gedurende minimaal 6 (zes) maanden niet hebben gebruikt en van wie het account geen creditsaldo heeft. Deze periode van 6 (zes) maanden zal aanvangen op de datum dat het desbetreffende account geen creditsaldo meer vertoont.

Overigens worden de berichten die via de Sites door de Member zijn uitgewisseld en bewaard na een jaar automatisch verwijderd. De resultaten van de verschillende lijsten (bezoeken, favoriete profielen, foto's, enz.) worden na 6 maanden verwijderd.

2.2. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L 121-21 van de Franse consumentenwet is de member op de hoogte van het feit dat hij/zij beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen vanaf de datum dat hij/zij zich heeft aangemeld voor de Diensten, om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder boete en zonder opgave van reden, per brief geadresseerd aan Meetic CS 10002 - 75320 PARIJS cedex 09 of door het contactformulier in te vullen.

Als de member gebruikmaakt van dit herroepingsrecht, zal Meetic de totaliteit van de betaalde bedragen terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop Meetic is geïnformeerd over de beslissing van de member om zich te herroepen.
De terugbetaling zal via dezelfde betaalwijze geschieden als de wijze die door de member werd gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de member uitdrukkelijk het tegendeel vermeldt.

Artikel 3. Gebruik van de Diensten

Na registratie en onder voorbehoud van aanschaf van de aangeboden abonnementsformules, heeft de Member toegang tot de Diensten van Meetic of Meeticmore, afhankelijk van het abonnement. De prijzen en betalingsvoorwaarden voor de verschillende Betaalde diensten zijn vermeld in het Artikel "Prijzen, betalingsvoorwaarden en verlenging" van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze zijn te allen tijde toegankelijk via de Sites tijdens de presentatie of het gebruik van de Betaalde Dienst(en) waar de Member toegang toe wenst, evenals de respectievelijke prijzen.

3.1. Verplichtingen van Meetic
Het doel van de Diensten is niet om te adviseren over of als bemiddelaar op te treden voor huwelijken en duurzame relaties, ongeacht de persoonlijke motieven van een Member bij zijn/haar inschrijving.

Het behoort niet tot de activiteiten van Meetic om "echte" ontmoetingen te organiseren, noch om toegang te verlenen tot het internet of om een elektronische communicatiedienst aan het publiek aan te bieden. Dientengevolge heeft Meetic geen wettelijke verplichting om de ware identiteit van de Members vast te stellen wanneer zij zich op de Sites begeven of om toezicht te houden op de geplaatste inhoud, gegevens en verklaringen van de Members. Omdat Meetic technisch niet in staat is om dergelijke Diensten te leveren, garandeert Meetic niet dat zij de identiteit van Members zal vaststellen of dat zij de door de Members onder hun eigen exclusieve verantwoordelijkheid geplaatste inhoud, behalve de foto's en advertentie die op het profiel staan, zal verifiëren of wijzigen.

Het is belangrijk dat Members bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij afspreken om een andere Member te ontmoeten. Meetic aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor ontmoetingen tussen Members op de Diensten of voor ontmoetingen tussen Members en/of niet-Members die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten. Bovendien is het raadzaam om bij een eerste afspraak iemand in je omgeving daarover te informeren en om af te spreken in een openbare gelegenheid (café, restaurant, enz.). Evenzo wijst Meetic elke verantwoordelijkheid af voor handelingen van welke aard dan ook van Members of bezoekers naar aanleiding van het verloop van de evenementen die door Meetic worden georganiseerd.

In verband hiermee wijst Meetic de Members erop dat zij via de Diensten aan andere Members geen gegevens openbaar mogen maken (behalve hun gebruikersnaam) aan de hand waarvan hun identiteit kan worden achterhaald (zoals achternaam, ((e-mail)adres of telefoonnummer).

3.2. Verplichtingen van de Member

De bepalingen van dit artikel zijn onverminderd van toepassing op wat in het artikel "Beëindiging" wordt vermeld.

In het kader van het gebruik van de Diensten verplicht de Member zich om zich te houden aan de geldende wetten, de rechten van derden te respecteren en de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden na te leven.

3.2.1. Algemene verplichtingen:

De Member heeft de volgende algemene verplichtingen:

3.2.2 Belangrijke verplichtingen:

De Member heeft de volgende belangrijke verplichtingen:

Het niet voldoen aan de Belangrijke Verplichtingen zoals bovenstaand weergegeven vormt een ernstige overtreding door de Member. Onverminderd de bepalingen in het artikel "Beëindiging", behoudt Meetic zich het recht voor om bij schending van één of meer van deze belangrijke verplichtingen door een Member, de overeenkomst met de Member te beëindigen en definitief het account van de desbetreffende Member te verwijderen. Evenzo kan Meetic elke Member uitsluiten en weren die een van deze belangrijke verplichtingen niet strikt naleeft tijdens evenementen die door Meetic worden georganiseerd.

Artikel 4. Prijzen, betalingsvoorwaarden en verlenging

4.1. Prijzen, termijnen en betalingsvoorwaarden

Het gebruik van de Betaalde Diensten veronderstelt dat de Member een Abonnement heeft. De Members kunnen een Abonnement verkrijgen door gebruik te maken van hun bankpas, iDeal en via incasso of door deel te nemen aan spelletjes.

De prijzen en betalingsvoorwaarden van de verschillende Betaalde Diensten zijn te allen tijde te raadplegen tijdens het voorstellen of het gebruik van de Betalende Dienst(en) waarop de Members zich willen abonneren, evenals de respectievelijke prijs/prijzen.

De prijzen zijn vermeld in euro inclusief btw.

Wanneer een Member een betaald abonnement neemt voor zijn/haar account, dan wordt dit abonnement vrijwel gelijktijdig gevalideerd met het valideren van de betaling per bankpas.

4.2. Voorwaarden voor verlenging van een Abonnement

De member kan op elk willekeurig moment Meetic op de hoogte brengen van zijn/haar wens om het Abonnement op te zeggen zonder andere kosten dan eventueel de kosten die verband houden met de overbrenging van zijn/haar verzoek. Het opzeggen van het abonnement gaat in op de vervaldatum van het huidige abonnement, op voorwaarde dat zijn/haar kennisgeving ten minste 48 uur voor de vervaldatum van het huidige abonnement gedaan is, in overeenstemming met de bepalingen van onderstaand ARTIKEL 8 "Beëindiging".

Het Abonnement wordt, tenzij de opzegging door de Member aan Meetic wordt gemeld voor het einde van het lopende abonnement onder de vermelde voorwaarden, bij het einde daarvan automatisch verlengd met een periode die gelijk is aan de periode die de Member oorspronkelijk heeft gekozen. Het verlengde abonnement wordt op tariefbasis aan de Member gefactureerd en op basis van de periode die aanvankelijk is gekozen door de Member. De Member kan automatische verlenging van zijn Abonnement dat voor onbepaalde tijd is verlengd op elk moment beëindigen door Meetic hiervan ten laatste 48 uur voor de vervaldatum van het lopende Abonnement in kennis te stellen. Deze beëindiging wordt in dat geval van kracht aan het einde van de lopende abonnementsperiode.

In overeenstemming met artikel L 136-1 van de Franse Consumentenwet, zal Meetic de desbetreffende Member informeren door in een e-mail die ten laatste dertig (30) dagen voor de bevrijdende termijn van het oorspronkelijke Abonnement wordt verstuurd, te melden dat hij/zij het Abonnement gratis voor de vervaldatum kan opzeggen door dit aan Meetic te melden. Zo niet, zal het Abonnement worden verlengd met gelijke periodes aan de periode die oorspronkelijk door de Member is gekozen totdat de Member aan Meetic laat weten dat hij/zij het lopende Abonnement wenst op te zeggen onder de voorwaarden zoals beschreven in hieronder genoemd artikel 8 "Beëindiging".

Daarnaast wordt vergelijkbare informatie over de vervaldag van het Abonnement voortdurend onder de aandacht van de Member gebracht in de rubriek "Mijn abonnement" waarin de Member zijn/haar Abonnement kan beheren evenals de opties van zijn/haar account.

4.3. Voorwaarden voor het upgraden van een Meetic-abonnement voor de diensten PREMIUM en ZEN

In het geval dat een Member die al een Meetic-abonnement heeft, wenst gebruik te maken van de extra Diensten PREMIUM en/of ZEN, kan hij/zij een upgrade aanvragen tijdens zijn Meetic- abonnement en onmiddellijk genieten van de extra Diensten die voortvloeien uit de upgrade naar PREMIUM en/of ZEN. De member wordt vervolgens gefactureerd voor de periode vanaf de dag dat hij/zij een abonnement neemt op de Upgrade tot het einde van het lopende Meetic-abonnement.

Als een upgrade PREMIUM en/of ZEN wordt aangevraagd meer dan een maand voor de vervaldatum van het lopende Meetic-abonnement (deze veronderstelling geldt alleen voor de Meetic-abonnementen van 3 maanden en 6 maanden), wordt de Member gefactureerd op de dag dat hij/zij zich intekent voor de upgrade. Dit voor de lopende termijn te rekenen vanaf het einde van de termijn waarin de upgrade werd aangevraagd en tot het einde van het lopende Meetic-abonnement.

Op deze manier zal bijvoorbeeld, als een Member zich op 5 januari abonneert op een Meetic-abonnement voor 6 maanden, diens Meetic-abonnement op 5 juli aflopen. Als de Member beslist om in te tekenen op een upgrade PREMIUM en/of ZEN op 10 februari, zal hij/zij onmiddellijk van de extra diensten van deze upgrade(s) kunnen gebruik maken. Hij/zij zal voor deze upgrade worden gefactureerd op 10 februari, in een keer, voor een bedrag dat overeenstemt met de prijs van de upgrade voor de periode van 10 februari tot 5 juli.

- Als er op een upgrade PREMIUM en/of ZEN wordt ingetekend minder dan een maand voor het vervallen van het huidige Meetic-abonnement, betekent dit automatisch dat ook een Meetic-abonnement wordt afgesloten. Dit voor een minimumtermijn van 1 (één) maand (of, indien de member dit wenst, van 3 of 6 maanden) die aansluit op het huidige Meetic-abonnement. Na het abonneren op de desbetreffende upgrade zal de Member in een keer worden gefactureerd voor het totaalbedrag van het nieuwe Meetic-abonnement gekoppeld aan de upgrade en voor de prijs van de Diensten van de upgrade. Deze laatste zullen worden geactiveerd tussen de dag van het abonnement op de Upgrade en het einde van het nieuwe Meetic-abonnement gekoppeld aan de upgrade.

Op deze manier zal bijvoorbeeld, als een Member zich op 5 januari abonneert op een Meetic-abonnement voor 6 maanden, diens Meetic-abonnement op 5 juli aflopen. Als de member beslist om in te tekenen op een upgrade PREMIUM en/of ZEN op 16 juni (laatste maand van het huidige Meetic-abonnement) gekoppeld aan een nieuw abonnement van 1 maand, zal dit geldig zijn voor een termijn tot en met 5 augustus, vervaldatum van de upgrade en het nieuwe Meetic-abonnement voor 1 (één) maand dat loopt van 5 juli tot 5 augustus. Zo zal de member op 16 juni worden gefactureerd voor het bedrag van een nieuw Meetic-abonnement van 1 (een) maand en voor het bedrag van de Upgrade waarop hij/zij zich heeft geabonneerd, voor de periode van 16 juni tot het einde van de vervaldatum van de Upgrade en van het nieuwe Meetic-abonnement, te weten op 5 augustus.

De Member kan ook een abonnement nemen op andere specifieke diensten, zoals de toegang tot smartphone-applicaties, zie de speciale aanbiedingen. Indien van toepassing worden deze diensten ingekocht bij andere dienstverleners en indien van toepassing, volgens andere betalingsvoorwaarden dan die worden gebruikt voor de Diensten van Meetic (bijv. iTunes voor het abonnement voor de IPhone-applicatie). De factureringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en de voorwaarden voor het verlengen van een abonnement van deze specifieke diensten en speciale aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan de Member en deze zal hiermee instemmen voordat tot koop wordt overgegaan.

In ieder geval geeft de aankoop van smartphone-applicaties in geen geval toegang tot de Betalende diensten.

Artikel 5. Privacy en bescherming van gegevens van Members

5.1 Algemene informative

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van "Lexa", "Lexamore", "Meetic", "Meetic Affinity" en de Meetic Group (de "Diensten").
De termen 'ons' of 'wij' verwijzen naar Meetic SAS, zoals gedefinieerd onder de toepasselijke voorwaarden, en de Diensten uitvoerend.
Wij hanteren de strengste voorwaarden met betrekking tot de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens, en hebben ons aangemeld bij de Franse organisatie voor gegevensbescherming. Onze technische teams doen hun uiterste best om de veiligheid van onze sites te waarborgen. De veiligheid op internet is een complexe kwestie en geen enkel systeem kan worden beschouwd als 100% veilig. Indien er zich een veiligheidslek voordoet, zullen wij ons inspannen om zo snel mogelijk actie te ondernemen om het probleem op te lossen. Om jouw persoonlijke gegevens nog beter te beschermen, buiten de reikwijdte van het toezicht van de Meetic Group, raden we je aan om software te gebruiken om de datatransmissienetwerken te beschermen (zoals bijgewerkte antivirussystemen, firewalls en antispamfilters.
Online betalingen worden beveiligd door middel van het https-protocol om te garanderen dat jouw gegevens worden versleuteld bij de verzending naar en verwerking door de bank.
We zullen uitsluitend jouw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, indien en in zoverre dit nodig is voor de uitvoering en verbetering van de Diensten. Hiervoor heb je jouw toestemming gegeven en je hebt geen bezwaar hiertegen gemaakt, of dit is vereist of toegestaan op basis van wetgeving of andere regelgeving. Normaal gesproken zullen wij uitsluitend deze gegevens van jou verzamelen en we zullen je uitleggen waarom we dat doen. Als we deze gegevens niet rechtstreeks van jou verzamelen, zullen we jou informeren als dat het geval is. Hetzelfde geldt voor cookies, waarvan het gebruik wordt beschreven in ons Cookiebeleid.
5.2 Wanneer en waarom verzamelen we informatie over jou?
Wij vragen je om informatie over jou te verschaffen als je je registreert bij de Dienst, deelneemt aan een wedstrijd, een enquête beantwoordt, deelneemt aan een chat, een membership aanschaft of ons een bericht stuurt via de contactpagina. Bepaalde gegevens zijn verplicht in te vullen om toegang tot de Diensten te krijgen. Het verplichte aspect van elk antwoord zal nader worden aangeduid voor elke vraag, met een asterisk of op een andere manier. Met betrekking tot het formulier voor de Meetic-zoekcriteria of de Meetic Affinity Test, vereist het karakter van de Dienst een groot aantal antwoorden om effectief te zijn.
De gegevens die je bij je registratie verstrekt, evenals de gegevens die je vrijwillig verstrekt in het kader van je profiel (bv.: geboortedatum, nationaliteit, etnische afkomst, kledingstijl, opleiding, levensstijl, muzieksmaak, favoriete films, huisdieren, religie en inkomen) worden gebruikt om jou passende profielen van members te tonen, maar ook gepersonaliseerde advertenties of speciale aanbiedingen of diensten via de Diensten.
We hebben de mogelijkheid om jouw contactgegevens te bewaren wanneer je deze invoert op onze website, zelfs als je je registratie niet voltooit.
Als je op zoek bent naar de gegevens die we over jouw computer of apparaat verzamelen door middel van onze cookies, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid.

5.3 Welk soort informatie verzamelen wij?

Persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, kunnen bestaan uit jouw naam, post- en/of mailadres, vaste en/of mobiele telefoonnummer, bankgegevens, informatie over jouw uiterlijk, foto's, stemopnames, video's, stad en/of streek, persoonlijke waarden, interesses en de manier waarop je de Diensten gebruikt.
Bepaalde informatie, commentaar of inhoud (bv.: foto's, video's, profiel, levensstijl) die de Member optioneel verschaft, zou de etnische afkomst van de Member kunnen onthullen, zijn/haar nationaliteit, religie en/of seksuele geaardheid. Dit valt onder de verantwoordelijkheid en is op initiatief van de desbetreffende Member. Door dergelijke optionele informatie te verschaffen en het vakje Akkoord op de registratiepagina aan te vinken, geeft de desbetreffende Member uitdrukkelijk toestemming voor, en neemt exclusieve verantwoordelijkheid voor, de verwerking van deze genoemde "gevoelige" gegevens door ons en de bedrijven van onze groep (daarmee bedoelen we onszelf, onze moederbedrijven, dochterondernemingen van ons of ons moederbedrijf), en hun providers binnen en buiten de Europese Unie (hierin, de "Meetic Group").
Verder worden er ook technische gegevens verzameld, zoals de versie van de internetbrowser van de Member en iedere andere bezoeker (Firefox, Chrome, Safari, Netscape, Internet Explorer, enz.), het besturingssysteem (Windows, Mac, Android, iOS, Windows Phone enz.) en het IP-adres van het gebruikte systeem, identificatiegegevens van de computer of ander apparaat vanwaar de site wordt bezocht.
Tot slot kunnen de Diensten van de Meetic Group gebruikmaken van cookies of gelijkwaardige technologieën, bedoeld om informatie op te slaan om de Member te identificeren terwijl hij/zij door de Diensten navigeert. Ook zijn deze bedoeld om de Diensten en de surfervaring van de Member te verbeteren. De Member heeft altijd de mogelijkheid om het gebruik van cookies te verhinderen door de opties in zijn/haar internetbrowser aan te passen. Meer informatie hierover vind je in ons Cookiebeleid.

5.4. Wie heeft toegang tot informatie over jou?

De gegevens die over jou worden verzameld als je je registreert bij onze Diensten worden gebruikt om jou onze verschillende Diensten aan te bieden. Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot onze databases om jouw gegevens in een veilige omgeving op te slaan. Slechts een klein aantal medewerkers heeft toegang tot jouw gegevens, die alleen toegankelijk zijn in noodgevallen.
De informatie in jouw persoonlijke advertentie, jouw profiel en zoekcriteria is toegankelijk op de websites van de Meetic Group, op internet, per e-mail (nieuwsbrieven), via mobiele telefoon of op onze Audiotel Service (een telefoondienst met toegevoegde waarde). Daarnaast kan deze informatie rechtstreeks door ons worden verspreid via de Diensten of via onze partners aan personen die interesse hebben in de Diensten. Dit kan door middel van nieuwsbrieven of websites van derden, of door alle andere elektronische (e-mail, sms, enz.) of audiovisuele (radio, televisie, enz.) communicatiemiddelen, of door middel van geschreven pers (kranten, tijdschriften, enz.), met als doel om jouw kansen om iemand te ontmoeten te vergroten door jouw profiel, zoekcriteria en persoonlijke advertentie te promoten.
Derhalve, door zijn/haar gegevens via de Diensten te verstrekken, verleent de Member uitdrukkelijk toestemming aan de Meetic Group om de informatie in zijn/haar persoonlijke advertentie, zoekcriteria of profiel (persoonlijke gegevens, omschrijving, foto's, video's, enz.) te reproduceren en verspreiden op alle of op een deel van de Diensten (op de websites van de Meetic Group en de mobiele app, op internet, per e-mail, Audiotel) en/of in het algemeen, op alle distributiemedia, met name audiovisuele communicatie (pers, radio, analoge televisie, digitale televisie, kabel of satelliet) of elektronische communicatie (e-mail, internet), over de hele wereld, inclusief buiten de Europese Unie, en wel voor de duur zoals vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden tussen de Member Member en ons via de Diensten.
De verwerking door andere entiteiten van de Meetic Group valt onder hun specifieke privacybeleid. We kunnen je aanbiedingen sturen van onze partners, waarvoor jij uitdrukkelijk en weloverwogen toestemming hebt gegeven bij jouw inschrijving, tenzij je er tijdens je inschrijving voor kiest dat er geen contact met je mag worden opgenomen of tenzij je ons op enig moment daarna informeert dat je van gedachten bent veranderd. Als je geen aanbiedingen van de Meetic Group of onze partnerbedrijven wenst te ontvangen, breng je ons hiervan op de hoogte bij je inschrijving of op elk ander moment. Ga daarvoor naar "Mijn Account" of neem contact met ons op via mail.
We kunnen af en toe algemene sociaal-demografische gegevens (geen namen) delen met geselecteerde partners waardoor zij hun advertenties op hun doelgroep kunnen afstemmen (op leeftijdscategorie, geslacht, enz.). In dit geval sturen we deze partners geen gegevens waardoor zij jou kunnen identificeren. Tevens kunnen we informatie delen met geselecteerde partners over jouw locatie. Hierdoor kunnen zij hun advertenties op hun doelgroep afstemmen (op leeftijdscategorie, geslacht, enz.) als de Member dit heeft aangevinkt.
Ten behoeve van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte ("EER"), zijn de gegevenscontroleurs van de Diensten de bedrijven van de Meetic Group, inclusief Meetic SAS (postadres: CS 10002 - 75320 PARIJS cedex 09, Frankrijk).
Door zijn/haar gegevens via de Diensten te verstrekken, verleent de Member uitdrukkelijk toestemming aan het bedrijf van de Meetic Group waaraan hij/zij deze informatie heeft verstrekt, om deze gegevens en het genot van bovengenoemde rechten over te dragen aan de andere bedrijven van de Meetic Group, de providers, en eventuele opvolgers van de desbetreffende Meetic Group-entiteit, gevestigd binnen of buiten de Europese Unie, zoals van toepassing.

5.5. Jouw gegevens beheren

Alleen geregistreerde Members kunnen de gegevens zien, maar je moet je er wel degelijk van bewust zijn dat je handelt binnen een openbare ruimte en dat je derhalve zelf verantwoordelijk bent voor je eigen privacy. Je kunt daarvoor actieve invloed uitoefenen op wat andere Members over jou te weten komen. Ga hiervoor naar jouw profiel en kies de optie "dit is alleen voor mij" of verstrek de informatie simpelweg niet.
Verder zijn er verschillende opties zodat je kunt bepalen wie jouw profiel kan zien, of dat andere mensen kunnen zien dat je online bent. Als je wilt, kun je je profiel tijdelijk deactiveren.
Tot slot kun je zelf bepalen hoeveel meldingen en welke informatie je van ons wilt ontvangen. Tevens kun je onder "profiel en account/instellingen" aangeven of je meldingen wilt ontvangen als je een bericht ontvangt, als een Member jouw profiel bezoekt, of dat je wel of niet speciale aanbiedingen van ons wilt ontvangen.
Elke Member heeft toegang tot en kan vragen om toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens om deze te wijzigen, te verwijderen of te verbieden dat wij nog langer gebruikmaken van deze gegevens. Members kunnen dergelijke verzoeken tot toegang tot hun gegevens indienen door hun verzoek te sturen naar het volgende adres: Meetic SAS (postadres: CS 10002 - 75320 PARIJS cedex 09, Frankrijk, of door het contactformulier in te vullen. Elke Member zal de persoonlijke gegevens van de verzender zorgvuldig vaststellen. Gelijkwaardige rechten verleend door de andere bedrijven van de Meetic Group kun je uitoefenen op "Mijn account" of door het desbetreffende bedrijf schriftelijk te benaderen.
Je kunt je op elk moment uitschrijven van onze gepersonaliseerde advertenties in het gedeelte "account / instellingen". Je kunt ook bezwaar indienen tegen bepaald gebruik van jouw gegevens, vooral het gebruik ervan voor promotiedoeleinden of voor het aanmaken van gebruikersprofielen onder pseudoniemen voor advertentiedoeleinden, op bovengenoemde wijze. Onthoud echter dat een wezenlijk deel van onze dienstverlening bestaat uit het aanmaken van gebruiksprofielen, om jou bijvoorbeeld geschikte partners voor te stellen.
Als je niet langer wilt dat de Meetic Group of haar partners de gegevens in jouw persoonlijke advertentie, zoekcriteria of profiel reproduceren of verspreiden, kun je je account beëindigen in overeenstemming met de voorwaarden zoals genoemd in het artikel "Beëindiging". Aangezien deze gegevens bestaan uit jouw persoonlijke advertentie, jouw zoekcriteria en profiel, zal de beëindiging pas ingaan bij de eerstvolgende update of versie van deze communicatiemiddelen (drukwerk, pers, audiovisueel of elektronisch) die jouw persoonlijke advertentie, zoekcriteria en profielgegevens bevatten.

5.6. Links naar andere websites

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden en de bedrijven van de Meetic Group zijn in geen geval aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites. Wanneer bedrijven van de Meetic Group links naar andere websites voorzien, bevelen zij het gebruik van deze websites niet aan en geven zij geen garantie over de inhoud of de diensten en producten die door deze websites worden geleverd en verkocht.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1. Inhoud door Meetic.be verstrekt

De merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst die op de Meetic.be-website en in de Diensten voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van Meetic.be of haar partners en mogen op straffe van juridische maatregelen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Meetic.be of haar partners.

De gebruiksrechten die door Meetic.be aan Members worden verleend, zijn strikt beperkt tot de toegang, het downloaden, afdrukken en kopiëren naar alle media (vaste schijf, diskette, cd-rom, enzovoort) en tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en tijdens de duur van het Meetic.be- Membership van de Member. Al het andere gebruik door Members zonder toestemming van Meetic.be is verboden.

Het is Members in het bijzonder verboden om de Diensten, webpagina's van Meetic.be en de softwarecode van elementen waaruit de Meetic.be Diensten en de site zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.2 Inhoud door Members verstrekt

De Member verstrekt Meetic.be een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Members wordt verstrekt met het doel deze inhoud te verspreiden op de website van Meetic.be.

Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Meetic.be op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op de Members (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.) via alle of een deel van de Meetic.be Diensten (op de Meetic.be-website, via e-mail en via Audiotel) en/of in mailings die Meetic.be / Meetic.be verzendt en, meer algemeen, via alle distributiemedia, met name bepaalde elektronische communicatiemedia (e-mail, SMS, MMS, WAP, Internet, CD-rom of DVD-rom) of audiovisuele communicatiemedia (pers, radio, analoge televisie, digitale televisie, kabel of satelliet).

De Member geeft Meetic.be uitdrukkelijk toestemming deze inhoud aan te passen aan het uiterlijk van de Meetic.be Diensten en/of de andere bovenvermelde communicatiemedia, en/of deze inhoud aan te passen aan de technische vereisten of juiste media-indelingen. Dit recht wordt algemeen verleend voor de wettelijke duur van de verleende rechten onder de Franse en buitenlandse wetgeving en de huidige en toekomstige internationale verdragen, inclusief uitbreidingen die eventueel met betrekking tot de duur zijn overeengekomen. Het is Members verboden om inhoud die betrekking heeft op andere Members te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de Diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van de Member zelf.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie

7.1 Functioneren van de Meetic.be-website en Diensten

Teneinde goed gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet de Member beschikken over de geschikte hardware, software en parameters: Navigator Internet Explorer 7 of een vergelijkbare internet browser waarin JavaScript functies, cookies en popups zijn ingeschakeld.

Wanneer men Meetic.be met een MAC gebruikt, kan uitsluitend de browser Mozilla Firefox worden gebruikt - Meetic.be garandeert geen optimaal functioneren met de browsers SAFARI of OPERA.

Let op: Om alle functies van Meetic.be te kunnen gebruiken, moet je beschikken over ge-update versies van de programma's Adobe Flash (die kun je downloaden op www.adobe.com). Afhankelijk van uw netwerkinstellingen (achter een firewall of een proxy) kan verbinding met Meetic.beMessenger onmogelijk blijken.

De Member dient te beschikken over kennis van de hardware en software die vereist is voor het werken met internet, of waar van toepassing, met internetdiensten, telefoondiensten en audioteldiensten en dient te erkennen dat de eigenschappen en beperkingen van het Internet het niet mogelijk maken om garanties te geven omtrent de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensverwerking via het Internet.

Meetic.be kan niet garanderen dat de Diensten goed zullen werken als de Member een programma voor het onderdrukken van popups activeert. Een dergelijk programma moet worden uitgeschakeld voordat gebruik wordt gemaakt van de Diensten.

Meetic.be garandeert niet dat haar Diensten bruikbaar zullen zijn indien de Internet service provider van de Member niet in staat is de Diensten op correcte wijze aan te bieden. Meetic.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, het niet beschikbaar zijn of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de Meetic.be-website als gevolg van fouten in de software, problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van Meetic.be ligt. Daarnaast geldt dat gebruikers van AOL problemen kunnen ondervinden bij het correct uitvoeren van Meetic.be ten gevolge van de specifieke instellingen van deze internet browser. Hetzelfde geldt, indien van toepassing, voor het gebruik van smartphone applicaties die door de Member rechtstreeks bij de leverancier van de applicatie zijn gedownload verondersteld dat deze beschikt over een smartphone en over een toereikende verbinding.

Om deze reden garandeert Meetic.be niet dat de Diensten zullen functioneren zonder onderbrekingen of fouten. Het functioneren van de site kan in het bijzonder tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen of om te werken aan verbetering van de inhoud en/of presentatie. Indien mogelijk, zal Meetic.be haar Members vooraf informeren over onderhoudswerkzaamheden of updates.

7.2 Informatie en inhoud door Members verstrekt

Informatie die door een Member aan Meetic.be wordt verstrekt, moet juist zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. De gevolgen van openbaarmaking van deze informatie over het leven van de Member en/of andere Members, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Member. De Member neemt het initiatief tot openbaarmaking en verspreiding van persoonlijke informatie, gegevens, tekst, inhoud en beelden via Meetic.be. Om die reden doet de Member afstand van elke verhaalsmogelijkheid op Meetic.be, met name op grond van mogelijke schade aan het imago, de reputatie of de privacy van de Member, voortkomend uit de verspreiding of openbaarmaking van informatie over de Member onder de voorwaarden vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, met name in artikel 5, "Privacy en bescherming van gegevens van Members".

Meetic.be kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Members of bezoekers van de website. Evenmin kan Meetic.be aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Member wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Members of derden.

De kwaliteit die zowel door Meetic.be als door haar Members van de Meetic.be ontmoetingsservice verwacht wordt, maakt het noodzakelijk dat Members in hun gedrag en uitingen voldoen aan bepaalde ethische normen, de rechten van derden respecteren, en voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving. In het kader van het voldoen aan kwaliteitseisen, individuele verantwoordelijkheid en ethiek, maakt Meetic.be het mogelijk dat Members, op haar site, gegevens (foto's, tekst, beelden), gedrag of teksten van een Member, welke inbreuk lijken te maken op de toepasselijke wetten en regelgeving, het imago of doel van de Meetic.be service, de rechten derden of algemene normen en waarden, kunnen melden. De Members erkennen en accepteren dat de door hen aangeleverde gegevens, alsmede hun gedrag en teksten op de Dienst(en), kunnen worden opgemerkt door andere Members, gematigd en/of gecontroleerd door Meetic.be op basis van objectieve toetsingscriteria. Indien een melding of controle een overtreding door de Member van enige wet of contractuele verplichtingen onthult, kunnen de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, en met name van het Artikel "Beëindiging", worden toegepast. Afhankelijk van hoe de members zich gedragen of van wat ze schrijven, kan het team van moderators beslissen om een nieuwe inschrijving te blokkeren.

In het geval Meetic.be aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Member van verplichtingen die uit de wet of deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, zal de Member Meetic.be vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Meetic.be, inclusief maar niet beperkt tot volledige vergoeding van kosten, inclusief de advocaat- en proceskosten.

7.3 Koppelingen ("links")

Meetic.be of derden kunnen koppelingen vermelden naar andere websites of naar andere bronnen op Internet. Omdat Meetic.be geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan Meetic.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid ervan, en evenmin voor de inhoud, advertenties, producten, Diensten of enig ander onderdeel op of van deze externe sites of bronnen. Alle problemen die betrekking hebben op een koppeling, moeten worden gemeld bij de beheerder of de webmaster van de desbetreffende site. Members worden erop gewezen dat de Gebruiksvoorwaarden van de externe sites en bronnen van toepassing zijn bij het raadplegen en/of gebruikmaken ervan.

Als een Member via een zoekopdracht die op de website van Meetic.be is opgegeven, terechtkomt op sites, webpagina's of forums waarvan de inhoud en/of het doel in strijd is met de Franse wetgeving, wordt de Member aangeraden de desbetreffende site te verlaten om mogelijke juridische sancties te voorkomen.

7.4 Beperking van aansprakelijkheid

Meetic.be kan uitsluitend door een Member aansprakelijk worden gesteld wanneer voor een rechter het overtuigend bewijs geleverd is dat Meetic.be een onrechtmatige daad heeft gepleegd en de Member dientengevolge schade heeft geleden. Meetic.be is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van een Member, indien het gedrag van de Member heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade die hij/zij stelt te hebben geleden. Meetic.be zal bijvoorbeeld niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte schade die een Member lijdt indien de Member de Gebruiksvoorwaarden niet of niet correct heeft nageleefd.

Artikel 8. Beëindiging

Members kunnen hun registratie bij Meetic.be op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden beëindigen op de daartoe bestemde pagina van de Meetic.be-website. Een dergelijke beëindiging wordt geacht gelding te hebben vanaf de eerste werkdag nadat Meetic.be het verzoek tot beëindiging van de registratie heeft ontvangen. Het betaalde Membership waarover een Member bij beëindiging van het Membership nog beschikt, wordt niet vergoed.

Het opzeggen van het membership gaat in op de vervaldatum, van het huidige membership, op voorwaarde dat zijn/ haar kennisgeving ten minste 48u voor de vervaldatum door Meetic.be ontvangen is.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geldt dat Meetic.be het account van de Member zonder voorafgaand bericht of waarschuwing zal opheffen, indien de Member een ernstige wanprestatie pleegt. Deze opheffing heeft dezelfde gevolgen als wanneer de Member zelf opzegt.

Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Meetic.be om alle door haar geleden schade te vorderen van de Member, zijn/haar begunstigde en wettelijk vertegenwoordiger(s), ter compensatie van de schade als gevolg van dergelijke overtredingen.

De Member zal per e-mail worden geïnformeerd over of een bevestiging ontvangen van de opheffing van zijn/haar account. Persoonlijke gegevens van de Member worden verwijderd op zijn/haar verzoek of na afloop van de wettelijk vastgestelde periode die volgt op de opheffing van het account van de Member.

Zoals aangegeven in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden, kan de Member ook een membership nemen op andere specifieke diensten, zoals op de toegang tot smartphone applicaties of andere mobiele diensten. Indien van toepassing, worden deze diensten ingekocht bij andere dienstverleners en indien van toepassing, volgens andere betalingsvoorwaarden dan die worden gebruikt voor de Diensten van Meetic.be (bijv: Itunes voor het membership voor de Iphone applicatie). De factureringsvoorwaarden, betaalvoorwaarden en de voorwaarden voor het verlengen van een membership van deze specifieke diensten zullen worden voorgelegd aan de Member en deze zal hiermee instemmen voordat tot koop wordt overgegaan.

Artikel 9. Overeenkomst tussen de Member en Meetic.be

Deze Gebruiksvoorwaarden en de pagina's van de Meetic.be-website waarop deze Gebruiksvoorwaarden betrekking hebben, vormen een overeenkomst waarin de relatie tussen de Member en Meetic.be wordt vastgelegd. Deze voorwaarden prevaleren boven en vervangen alle voorwaarden die eerder zijn overeengekomen, zelfs als deze eerdere voorwaarden niet expliciet zijn ingetrokken of gewijzigd, en vormen het geheel aan rechten en plichten van Meetic.be en de Member.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Gebruiksvoowaarden volledig van kracht blijven. Bovendien, indien een partij bij deze overeenkomst nalaat actie te ondernemen op een overtreding van de Gebruiksvoorwaarden door de andere partij, wordt dit niet aangemerkt als het doen van afstand door de eerst genoemde partij om bij toekomstige overtredingen actie te ondernemen.

Artikel 10. Toevoegingen van Meetic.be op de Gebruiksvoorwaarden

Meetic.be mag deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Zodra de wijzigingen op de Meetic.be-website zijn geplaatst, zal de Member op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijzigingen. De wijzigingen zullen een maand nadat deze op de website zijn geplaatst in werking treden. Voor de Members die zich inschrijven nadat wijzigingen online werden gepubliceerd, zullen deze wijzigingen onmiddellijk voor hen van kracht zijn, want door Member te worden, aanvaarden ze deze wijzigingen uitdrukkelijk.

De Member kan zich in de volgende situatie bevinden:

10.1 De termijn van de door de Member aangeschafte betaalde Membership is nog niet afgelopen:

In dit geval mag de Member eisen dat de Gebruiksvoorwaarden die van kracht waren op het moment dat hij/zij het betaalde Membership verkreeg, blijven gelden totdat de termijn van het betreffende Membership is verstreken.

10.2 De termijn waarvoor het betaalde Membership was aangeschaft is verstreken:

In dit geval is het de Member toegestaan om op elk gewenst moment, binnen de vier maanden volgend op de dag dat de nieuwe Gebruiksvoowaarden van kracht zijn geworden, gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in het Artikel "Beëindiging". Na deze periode van vier maanden worden de nieuwe Gebruiksvoorwaarden geacht te zijn geaccepteerd door de Member , tenzij de betreffende Member de wens kenbaar heeft gemaakt zijn/haar account te willen opheffen. Members worden daarom verzocht om de meest recente versie online op de site te lezen.

Artikel 11. Jurisdictie en toepasbaar recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast volgens Frans recht, waarbij Frans de taal van uitleg zal zijn.

In geval van een geschil over de strekking van een term of van een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, kan de Member contact opnemen met Lexa door een brief te sturen naar Meetic CS 10002 - 75320 PARIJS cedex 09 of door het contactformulier in te vullen, met vermelding van zijn/haar persoonlijke identificatiegegevens.

Contact: telefoonnummer +31 (0) 208084784